Služby pre stavebníctvo

Geodeti, projektanti, stavbyvedúci, rozpočtári, a ďalšie profesie využijú naše služby, pretože zameranie predmetnej lokality zo vzduchu zaberie zlomok času a nákladov oproti bežným geodetickým metódam pri porovnateľnej presnosti. Ako pridaná hodnota je tu bezprecedentné situačné povedomie vďaka prehľadnému 3D modelu, mračnu bodov a ortomozaike, ktoré môžete ďalej ľubovoľne využiť pri svojej práci, vykonávať merania, vkladať projekty za účelom vizualizácií, pripravovať terénne úpravy atď. .

 
Rýchly zber údajov
Množstvo dát a ich presnosť
vysoká pridaná hodnota

Ako to vyzerá?

Vo videu môžete vidieť jednotlivé štádia spracovania projektu. Od bodového mračna, cez 3D model až po ich kombináciu s prvkami polohopisu a výškopisu, ktoré získame práve z komplexných 3D podkladov. Nami používané metódy ponúkajú oproti štandardnej geodézií omnoho lepšie situačné povedomie o predmetnej lokalite. Máte jej podrobný model neustále k dispozícií v pohodlí Vášho ateliéru, ktorý môžete využiť ako pri príprave projektu, ale aj pri jeho propagácií a vizualizácií pre Vášho klienta. Zároveň od nás dostanete aj štandardné podklady v podobe vektorového výkresu (.dwg, .shp a pod.) na ktorý ste zvyknutý, no doplníme Vám ho o podrobnú ortofotomzaiku pre omnoho lepší prehľad.

Aké Podklady Ďalej poskytujeme?

CAD podklad

Dostanete od nás aj štandardný CAD podklad, ktorý pravdepodobne dobre poznáte, doplnený o ortomozaiku. Okrem toho obsahuje zvektorizované viditeľné prvky povrchu (stavby, ploty, siete...), vrstevnice či hranice katastra nehnuteľností.

Profily povrchu

Tiež Vám dokážeme jednoducho vytvoriť profily terénu, či povrchu v mieste podľa Vášho výberu.

Výpočty

Z našich dát dostanete množstvo užitočných informácií. Či už potrebujete vyčísliť objem vytriedeného materiálu, či to, koľko materiálu odveziete z odkopaného svahu pri terénnych úpravách. Samozrejmosťou je aj meranie dĺžok, či plôch. 

Priebeh zberu a spracovania údajov

Po finálnej dohode na predmete a rozsahu merania je potrebné si určiť účel zberu údajov a to hlavne z dôvodu plánovania letu.

KOntrolné meranie a Stabilzácia bodového Poľa

Pomocou pozemných značiek zameraných GNSS prístrojom dostaneme celé meranie do požadovanej polohovej a výškovej presnosti, aby mohlo byť použité ako podklad pre ďalšie spracovanie. Zároveň urobíme aj kontrolné merania prvkov na povrchu, aby sme predišli hrubým chybám. Pretože, ako hovoríme my, geodeti: Jedno meranie, žiadne meranie.

Letíme!

Nasleduje samotný let. Predtým sa však oboznámime s lokálnymi obmedzeniami vzdušného priestoru, pokiaľ je to potrebné, let vykonávame aj v súčinnosti s riadením letovej prevádzky. Počas letu nasnímame predmetnú oblasť  so zreteľom na ochranu osobnosti. Let sa vykonáva ako v automatickom, tak aj v manuálnom režime, aby sme zachytili potrebné detaily.

Z reality do počítača

Pomocou špecializovaného softvéru a výkonného počítača zhotovíme bodové mračno, s ktorým ďalej pracujeme. Vykreslujeme prvky povrchu, robíme výpočty dĺžok, plôch a objemov, či tvarujeme terén podľa priania zákazníka. Do výstupov dokážeme pridať aj rôzne ďalšie doplňujúce dáta, ako hranice katastra nehnuteľností atď. . Finálny výstup vždy záleží od konkrétnej potreby. Preto ku každej zákazke pristupujeme individuálne.

Kontaktujte nás

 
 
E-mail
 
Telefón